Conditions of participation for partner companies

Conditions of participation for farms

 1. I agree to provide suitable pitches for the number (maximum 3) of motorhomes / caravans / (tent if infrastructure available) specified in the registration form, each for a maximum period of 24 hours, free of charge for Schau aufs Land guests on my property.
 2. I will check my guests' membership of Schau aufs Land to ensure that only travellers with a current membership stop with me. To do this, I ask my guests to show their membership card and a photo ID.
 3. Participation in Schau aufs Land is free of charge for me 100 %.
 4. I am not obliged to offer additional services (such as toilets, electricity, fresh water, waste disposal etc.). However, I can make these services available to my guests in return for a recognition fee in the form of reimbursement of costs.
 5. The concept is based on appreciation. Travellers are encouraged to show their appreciation by making a purchase or a voluntary donation. However, there is no obligation for the guest to purchase the products I offer or to make use of the additional services.
 6. The participation of my business in Schau aufs Land and my personal data will be published on the website www.schauaufsland.at, on Facebook and Instagram, in an app (and in the future in a possible print edition). I agree that the images I provide will be published on the aforementioned channels. I can find more details on the protection of my personal data in the privacy policy, which can be found at the end of the registration process via a link and at www.schauaufsland.at/datenschutzerklaerung.
 7. I can terminate my participation at any time in writing by e-mail. The entry will be deleted from the network in the following days.
 8. I agree that during my entry on the digital platform of Schau aufs Land I will not participate with any similar provider of a digital pitch guide in the form of an online platform or app. Only through this security can the Schau aufs Land platform be continuously developed and the best possible service be offered to businesses.
 9. I acknowledge that Schau aufs Land is not responsible for the general behaviour of travellers or which persons visit my farm. Schau aufs Land is not liable for the behaviour of the travellers on my farm, but sets rules of conduct for the travellers, which they must observe. Schau aufs Land is not liable for damages or other claims arising from the relationship between host and guest. Schau aufs Land also accepts no liability for any agreements between me and the travellers/guests.
 10. The activity of Schau aufs Land is limited exclusively to the publication of the data provided by the business and the marketing of the businesses on the website www.schauaufsland.at, on Facebook / Instagram, an app and in a possible later print edition.
 11. As each federal state and the municipalities have standardised their own legal requirements regarding the admissibility of camping (with mobile homes / caravans / tents), I, as a participating company, will inform myself about these regulations independently. Basic information on the legal framework conditions can be found in the general Schau aufs Land guide, which I will receive by e-mail after successful registration. Schau aufs Land cannot assume any liability for non-compliance with the legal provisions by the participating company.
 12. Schau aufs Land reserves the right to adapt or change these conditions of participation. In this case, I will be informed by e-mail.
 13. Schau aufs Land undertakes to process or publish the data provided in accordance with the provisions of the DSG (Data Protection Act). More detailed information on data protection can be found here.

Download the conditions of participation as PDF

Status: 26 February 2021

Pogoji Sodelovanja

 1. Strinjam se, da na mojem posestvu zagotovim primerna kamping mesta za v prijavnici navedeno število (največ 3) kamperjev / počitniških prikolic / (šotorov, če je na voljo infrastruktura), za največ 24 ur, in sicer brezplačno za popotnike Zacuti Podezelje (= Schau aufs Land).
 2. Preveril bom članstvo svojih gostov pri Zacuti Podezelje (= Schau aufs Land), da se prepričam, da se pri meni ustavljajo le popotniki z veljavnim članstvom. Goste prosim, da pokažejo člansko izkaznico in osebni dokument s fotografijo.
 3. Sodelovanje pri Zacuti Podezelje (= Schau aufs Land) je zame 100% brezplačno.
 4. Nisem dolžan ponuditi dodatnih storitev (kot so stranišča, elektrika, sveža voda, odvoz smeti itd.). Vendar lahko te storitve ponudim svojim gostom in za povračilo stroškov zaračunam nek simboličen znesek.
 5. Koncept temelji na spoštovanju. Popotnike spodbujamo, da izrazijo svojo zahvalo z nakupom ali prostovoljnim prispevkom. Vendar gost ni dolžan kupiti izdelkov, ki jih ponujam, ali uporabiti dodatnih storitev.
 6. Sodelovanje moje kmetije v Zacuti Podezelje (= Schau aufs Land) in moji osebni podatki so objavljeni na spletni strani www.schauaufsland.com, na Facebooku in Instagramu, v aplikaciji (in v prihodnosti v morebitni tiskani izdaji). Strinjam se, da bodo slike, ki sem jih posredoval, objavljene na omenjenih kanalih. Več informacij o zaščiti mojih osebnih podatkov najdem v Izjavi o varstvu podatkov, ki se nahaja na koncu postopka registracije prek povezave in na www.zacutipodezelje.si/zasebnost
 7. Svoje sodelovanje lahko kadar koli prekinem pisno po e-pošti. Vnos bo v naslednjih dneh izbrisan iz omrežja.
 8. Strinjam se, da med sodelovanjem na digitalni platformi Zacuti Podezelje (= Schau aufs Land) ne bom sodeloval pri nobenem podobnem ponudniku digitalnega vodnika za kamping prostor v obliki spletne platforme ali aplikacije. Le tako je mogoče zagotoviti, da se bo platforma Zacuti Podezelje (= Schau aufs Land) nenehno razvijala in sodelujočim kmetijam lahko ponudila najboljšo možno storitev.
 9. Zavedam se, da platforma Zacuti Podezelje (= Schau aufs Land) ni odgovorna za to, da popotniki na splošno ali kateri koli ljudje obiskujejo moje kmetijo. Platforma Zacuti Podezelje (= Schau aufs Land) ni odgovorna za vedenje popotnikov na moji kmetiji, vendar popotnikom postavlja pravila vedenja, ki se jih morajo držati. Zacuti Podezelje (= Schau aufs Land) ne odgovarja za škodo ali druge zahtevke, ki izhajajo iz razmerja med gostiteljem in gostom. Zacuti Podezelje (= Schau aufs Land) tudi ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli dogovore med mano in popotniki / gosti.
 10. Dejavnost Zacuti Podezelje (= Schau aufs Land) je omejena izključno na objavo podatkov, ki jih je priskrbela kmetija, in trženje kmetij na spletnem mestu www.schauaufsland.at, na Facebooku / Instagramu, v aplikaciji in v morebitni kasnejši tiskani izdaji.
 11. Ker ima vsaka regije ali občina svoje zakonske zahteve glede dovoljenja za kampiranja (kamper / počitniška prikolica / šotori), se bom kot sodelujoča kmetija o teh določbah samostojno informiral. Osnovne informacije o pravnem okviru najdete v splošnem guide, ki ga bom po uspešni registraciji prejel po elektronski pošti. Zacuti Podezelje (= Schau aufs Land) ne more sprejeti nobene odgovornosti za nespoštovanje zakonskih določb sodelujoče kmetije.
 12. Zacuti Podezelje (= Schau aufs Land)si si pridržuje pravico do sprememb ali prilagoditev Pogojev sodelovanja. V tem primeru bom o tem obveščen po e-pošti.
 13. Zacuti Podezelje (= Schau aufs Land) se zavezuje, da bo obdelal in objavil podatke, ki so na voljo v skladu z določbami ZVOP (Zakon o varstvu osebnih podatkov). Podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov pri Zacuti Podezelje (= Schau aufs Land): Zasebnost. Sprejemam Pogoje sodelovanja.

Stanje: 26 february 2021

Scroll to Top